صفحه اصلی / معرفی شرکت

معرفی شرکت


ﻣهندﺳﻴﻦ مشاور رﻫﺴﺎزطرح در اسفند ﻣﺎه ﺳﺎل 1376 ﺗﺄﺳﻴﺲ و ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ راه آهن و مترو، تونل و راهسازی و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮان اﻳﻦ ﻣﺸﺎور از آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺘﺮوي ﺗﻬﺮان در ﺳــﺎل 1365، ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ راه آﻫﻦ ﺷﻬﺮي ﺗﻬﺮان و ﺣﻮﻣﻪ (ﻣﺘﺮو) ﻫﻤﻜﺎري داﺷﺘﻪاﻧﺪ. ﺑﻄﻮری که از ﺳﺎل 1370 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه و ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸــﺎور ﻣﺘﺮوﺳــﺎز (ﻣﺸــﺎرﻛﺖ ﻣﺘــﺮوي ﺗﻬــﺮان، ﻣﻬﻨﺪﺳــﻴﻦ ﻣﺸــﺎور ﻣﺘــﺮا و ﺗﻌــﺪادي از ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان، ﻣﺸﻬﺪ، ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﺷﻴﺮاز) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

کمی منتظر بمانید...