صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / مطالعات مرحله اول تقاطع های غیر همسطح کمربندی شهر ری با فدائیان اسلام، شهید غیوری و ابن بابویه 
مطالعات مرحله اول تقاطع های غیر همسطح کمربندی شهر ری با فدائیان اسلام، شهید غیوری و ابن بابویه  - تصویر 1

مطالعات مرحله اول تقاطع های غیر همسطح کمربندی شهر ری با فدائیان اسلام، شهید غیوری و ابن بابویه 

1388/05
خطوط ریلی و مسیر

مطالعات مرحله اول تقاطع های غیر همسطح کمربندی شهر ری با فدائیان اسلام، شهید غیوری و ابن بابویه

نام کارفرمای اصلی

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

نوع خدمات

طراحی

مشاور کارفرما

-

پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

-

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

200

زمان شروع

1388/05

زمان اتمام

1388/08

 

کمی منتظر بمانید...